NMBS/SNCB Het tractiematerieel/Le matériel moteur

Catalogusnummer

B0043

Voorwoord
Tot op heden werd er nog geen poging ondernomen om een volledig overzicht van het huidige park aan tractievoertuigen bij de N.M.B.S. in één boek samen te vatten. Zelfs om alleen maar de hoofdkenmerken van de verschillende tractievoertuigen te kennen diende tie spoorwegliefhebber terug te grijpen op diverse standaardwerken. Het is evenwel niet de bedoeling van de samenstellers van dit boek de besproken tractievoertuigen uitvoerig te beschrijven. Daarvoor bestaat andere literatuur. Deze publicatie heeft eerder tot doel een handig naslagwerk te vormen, waarin een bondige beschrijving van de diverse reeksen iedere geïnteresseerde toelaat met een oogopslag de voornaamste kenmerken van elke reeks vast te stellen.
Veel dank is daarbij verschuldigd aan Robert HUYSMAN en Michel THIRY: met hun aantekeningen konden de ontbrekende gegevens aangevuld en gecontroleed worden. Dankzij het opzoekingswerk van Eddy SERNEELS werd het eveneens mogelijk de tabellen te publiceren van de verschillende kleuren die op de tractievoertuigen worden toegepast. Een bijzondere waardering gaat naar Freddy GEENS die waakte over het Nederlandse taalgebruik en "last but not least" aan Kurt HEIDBREDER die zorgde voor de "lay out" en de opmerkelijke presentatie van dit boek.
Tenslotte gaat onze dank naar de vele spoormannen op de tractievoertuigen, in de stel plaatsen, in de stations en de rangeerbundels die ons spontaan hun medewerking verleenden
Max Délié
Michel van Ussel
Februari 1993